Stiftelse af aktieselskaber

Mulighed for delvis indbetaling af aktiekapital

Et aktieselskab svarer stort set til et ApS, men er dog undergivet en mere detaljeret regulering i selskabsloven og årsregnskabsloven m.v. Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og ved stiftelsen have en aktiekapital på mindst 500.000 kr. Du kan dog indskyde kapitalen delvist, men minimum med 25% fra start. Reglerne for hæftelse er de samme som ved anpartsselskaber, 0g aktionærerne hæfter dermed kun med deres indskud (modsat personligt ejede virksomheder, hvor ejeren hæfter med hele sin formue). I skattemæssig henseende er aktieselskabet en selvstændig juridisk enhed, der beskattes efter selskabsskattelovene.

Krav om direktion og bestyrelse

Et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer samt en direktion på mindst 1 medlem. Navnene skal oplyses ved stiftelsen. Større beslutninger træffes normalt af generalforsamlingen eller bestyrelsen ved simpelt flertal.
Hvis I er flere om at eje aktieselskabet, bør I ved stiftelsen indgå en aktionæroverenskomst, der indeholder bestemmelser om fx navn, formål, hjemsted, kapitalforhold, optagelse af nye medejere, salg og forkøbsret, bestyrelse, direktion, revisor etc.

Kontakt Vistas Revisor, hvis du har spørgsmål i forbindelse med start af et aktieselskab. Jeg er altid klar til at rådgive dig om stiftelse, skat og regnskaber.