Indledning

Vilkårene i nærværende forretningsbetingelser,eventuelt aftalebrev, fuldmagt, samt eventuelle senere skriftlige ændringer dertil danner den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden og Vistas Revisor ApS (Vistas). Skulle der opstå afvigelser mellem de gældende forretningsbetingelser og et aftalebrev er vilkårene i aftalebrevet gældende.

1. Vistas Ydelser

Vistas ydelser (Ydelsen) beskrives i det pågældende aftalebrev, hvor Ydelsen bliver specificeret. UdførerVistas merarbejde, vil dette være omfattet af Aftalen og dermed underlagt samme vilkår, dog med forbehold for eventuelle justeringer af Vistas honorar samt tidsplan.
Vistas bestræber sig på, at Ydelsen leveres i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Hvis der ikke udtrykkeligt angives et skriftligt og endeligt leveringstidspunkt,betragtes de angivne datoer alene som skønsmæssige.

Kunden forpligter sig til straks og skriftligt at kontakte Vistas, skulle der konstateres eventuelle fejl og mangler i forhold til den leverede ydelse. Vistas har i den forbindelse, inden for rimelig tid, ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler.
Er kunden et selskab, levererVistas ikke lovpligtig revisionsamt specialiserede eller større skatteopgaver. Vistas kan dog efter kundens ønske løse disse opgaver ved anvendelse af vores samarbejdspartnere.

2. Samarbejde

2.1 Gensidige forpligtelser

Begge parter skal holde hinanden opdateret omkring ethvert væsentligt forhold i forbindelse med levering af Ydelsen. Det er kundens ansvar på enhver relevant måde at bistå Vistas vedrørende levering af Ydelsen, jf. pkt. 2.2-2.7 om kundens opgaver og ansvar.

2.2 Autorisation på www.skat.dk (skatteforvaltningen):

Kunden skal autorisere Vistas som rådgiver via skat.dk erhverv og privat.Dette gælder både for private, enkeltmandsvirksomheder og selskaber. På denne måde kanal rapporteringforetages til SKAT hurtigt og sikkert.

2.3 Kundens ansvar

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder har ifølge bogføringsloven, pligt til at bogføre og opbevare regnskabsmateriale i 5 år.

Kunden skal føre et kasse-regnskab (over kontante indbetalinger og udbetalinger).

I henhold til bogføringsloven er kunden ansvarlig for bogføringen. Alt regnskabsmateriale hos kunden skal opbevares forsvarligt, så det ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes.

Rod i regnskabet kan udløse en bøde, og SKAT kan afvise regnskabet og i stedet lave et skøn over kundens indkomst. Betales moms og skat for sent pålægges der renter og gebyrer.

2.4 Kommunikation & feedback

Kunden deltager aktivt med løsning af opgaverne med Vistas.
Kunden forventes løbende at vende tilbage til os med feedback- eller kommentarer. Rettelser, kommentarer eller feedback skal modtages senest en måned efter opgaven er afsluttet ellers antages det, at kunden er tilfreds og godkender Vistas’arbejde.

Kunden skal straks sende skriftlig meddelelse om konstaterede fejl eller mangler ved ydelserne. Vistas har ret til at afhjælpe eventuelle konstateret fejl eller mangler.

Elektroniske meddelelser kan være sårbare i forhold til computervirus og lignende.
Begge parter er ansvarlige for at beskytte deres egne systemer og interesser.
Vistas kan derfor ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, opstået som følge af Vistas brug af kundens netværk, internettet, programmer, elektroniske data eller andre systemer.

For at kunne sikre et godt samarbejde og at vi kan agere i vores rolle som sparringspartner, er det nødvendigt at der som minimum hvert år afholdes et møde, hvor der drøftes problemstillinger og samarbejdsforløbet fremadrettet. Det foretrækkes at disse møder foregår personligt, men kan i nogle tilfælde også holdes online.

2.5 Tidsfrister for aflevering af mapper/materialer til Vistas

Vistas anvender e-conomic og Dataløn. Overholdes nedenstående datoer for aflevering af materialer, løndata, bilag mm. ikke, vil det kunne medføre merudgifter, jf. pkt. 3.1 om priser og betalingsbetingelser. Kunden risikerer ligeledes, at momsregnskabet ikke kan afleveres til tiden, hvilket kan medføre ekstra gebyrer og renter hos SKAT.

2.5.1 Bogføringkvartalsvis/moms regnskab

01.01 – 31.03 afleveres inden den 15. april.
01.04 – 30.06 afleveres inden den 15.juli.
01.07 – 30.09 afleveres inden den 15. oktober.
01.10 – 31.12 afleveres inden den 15. januar 2018.

2.5.2 Lønninger

Informationer om ny medarbejder skal være Vistas i hænde inden den 15. i måneden. Medarbejderen skal ligeledes inden denne dato have et opdateret skattekort.
Informationer om løndata skal være Vistas i hændeinden den 23. i måneden.

Afleveres løndata for sent, kan Vistas ikke garantere at nå forestående lønkørsel. Lønnen vil i sådanne tilfælde, blive kørt som en korrektion, som vil medføre en merbetaling.

2.5.3 Årsregnskab

Ved årsregnskabsom afsluttesden 31.12 – skal materiale afleveres inden den 28. februar i efterfølgende år.
Ved årsregnskab som afsluttes den 30.06 – skal materialeafleveres inden den 30. august samme år.

3. Priser og betalingsbetingelser

3.1 Generelle pris- og betalingsbetingelser

Honorarsom angives ved aftaleindgåelse, bygger på forudsætningerne angivet af parterne i aftalebrevet.I forhold til det beregnede honorar er Vistas dog i følgende situationer berettiget til at foretage korrektioner:

– hvor forudsætningerne for leveringen af Ydelsen bliver ændret.
– hvor forudsætningerne ikke var korrekte eller fuldstændige.
– hvor der foreligger omstændigheder der ændrer ved forudsætningerne som kan tilskrives kundens manglende, fejlagtige, forsinkede eller misvisende oplysninger.

3.2 Transport, udlæg og rejseomkostninger

Skulle der opstå omkostninger i forbindelse med leveringen af Ydelsen, såsomudlæg og rimelige rejseomkostninger, betales disse af kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet fremgår i aftalebrevet eller senere skriftlige korrektioner hertil.

3.3 Aktuelle priser

Vistashar to betalingsmodeller, som kunden kan vælge imellem. Enten udføres opgaven på timebasis eller til faste priser. Vistashjælper gerne kunden med at finde den mest optimale løsning.
De angivende timesatser reguleres i udgangspunkt en gang årligt ved årsskifte uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

3.4 Udført arbejde og Betalingsbetingelser:

Faktura sendes pr. e-mail til kunden.
Betalingen sker med bankoverførsel eller kreditkort og er netto kontant 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling pålægges kunden rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser. Herudover pålægges hovedstolen 2% rente pr. påbegyndt måned.

3.4 Udført arbejde og Betalingsbetingelser:

Faktura sendes pr. e-mail til kunden.
Betalingen sker med bankoverførsel eller kreditkort og er netto kontant 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling pålægges kunden rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser. Herudover pålægges hovedstolen 2% rente pr. påbegyndt måned.

3.5 Misligholdelse

Vistas har berettigelse til at tilbageholde Ydelsen, i tilfælde hvor kunden misligholder sin betalingsforpligtelse, sikkerhedsstillelse eller anden væsentlig misligholdelse af kundens forpligtigelser overfor Vistas.

3.6 Fortrolighed/tavshedspligt

Alle medarbejdere hos Vistas er underlagt tavshedspligt. Alle henvendelser behandles i henhold til tavshedspligten og oplysninger modtaget fra kunden behandles derfor fortroligt, også efter opgavens afslutning.
Vistas er, uanset fortrolighedsforpligtelsen, berettiget til at anvende kundens navn samt en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af Vistas, medmindre andet fremgår i aftalebrevet eller senere skriftlige korrektioner hertil.

4. Ophør eller ændringer af aftalen

4.1 Opsigelse af samarbejde

Opsigelsesbetingelser for ophør af samarbejde mellem kunde og Vistas revisor sker efter individuel aftale med den enkelte kunde, i henhold til kundens behov.

Både kunden og Vistas kan som udgangspunkt, til enhver tid, afbryde samarbejdet til udgangen af løbende måned plus en måned.
Kunden har også mulighed for at indgå i et samarbejde med Vistas revisor uden aftale om opsigelsesvarsel. og ønskes denne type løsning, skal det være specificeret på forhånd.

Medmindre særlige betingelser er aftalt, gælder følgende:
Vistasopsigelse vil ske i henhold til “Retningslinjer for revisors etiske adfærd”. Det følger heraf, at en revisor ikke må udtræde af en sag på en sådan måde at kunden afskæres fra anden rettidig revisions- og rådgivningsmæssig bistand.

Har kunden indgået en fast aftale med Vistas,kan opsigelsen af samarbejdet, skefra udløbet af bogføringsperioden (kvartal eller halvår) som opsigelsen sker i. For opsigelsesfristenaf årsregnskab ekskl. bogføringsopgaver, er fristen 3 måneder før regnskabsperioden udløber.

I tilfælde af opsigelsesfristen ikke overholdes, faktureres kunden for den efterfølgende periode (dvs. næste bogføringsperiode / næste årsregnskab).

4.2 Ændring af aftalen:

Aftalen kan forhandles efter begge parters enighed.Alle væsentlige ændringer af aftalen skal være skriftlige.

5 Ansvarsbegrænsning

Vistas er alene ansvarlig for den ifølge aftalen leverede ydelse i henhold til dansk rets almindelige regler. Det følger ligeledes, at Vistas ikke er ansvarlig for hverken indirekte tab, følgeskader, herunder image, fortjeneste, indtjening, tab af goodwill samt tab af data.

Vistas kan ikke gøres ansvarlig for krav, som er fremkommet som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændigt data, dokumentation eller information, som tilvejebringes af andre parter end Vistas.

De ovenstående beskrevne ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden, tabet eller manglen skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

6 Lovgivning

6.1 Hvidvaskningsloven

Vistas revisor er underlagt hvidvaskningsloven, og er derfor pålagt kundeskabsprocedurer, som bl.a. inkluderer pligt til at indhente, opbevare og kontrollere identitetsoplysninger på alle kunder. Dette gøres online via e-signatur.dk, som underskrives via privatNEMID. Der kan findes yderligere information omhvidvaskningsloven via følgende link.https://erhvervsstyrelsen.dk/hvidvask-og-finansiering-af-terrorisme

Der må desuden ikke betales med kontanter for over kr. 8.000 (2019) ifølge Ligningsloven, uden forudgående aftale med skatteforvaltningen. Virksomheder må ligeledes ikke modtage kontanter for mere end 50.000 kr. (2019) ifølge Hvidvaskningsloven. Vistas tager forbehold for at tallene løbende kan ændre sig.

6.2 GDPR –Persondataforordningen

Kunden har en række rettigheder ifølge databeskyttelses-forordningen, hvilket betyder at kunden i visse tilfælde har ret til bl.a. berettigelse, sletning, begrænsning og indsigelse mod vores behandling af kundens oplysninger.

Der kan findes yderligere information omPersondataforordningen via følgende link.Virksomhedsguiden – Databeskyttelse (GDPR)

Vistas Revisor persondatapolitik kan findes på følgende link. Vistas Revisor – GDPR

7 Interessekonflikter

Vistas har som praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, inden der påtages at leverer en ydelse. Vistas varetager mange forskellige opgaver og ydelser og kan ikke garantere, straks, at afdække tilfælde hvor en interessekonflikt kan foreligge.

Der henstilles til, at kunden straks giver Vistas meddelelse, hvis denne er eller bliver opmærksom på mulige interessekonflikter.

I tilfælde hvor en potentiel eller aktuel konflikt identificeres, og Vistas vurderer, at kundens interesse tilstrækkeligt kan varetages ved iværksættelse af relevante procedurer, vil sådanne procedurer blive drøftet med kunden.