1. Indledning

Vistas Revisor APS skal efterleve krav om at beskytte vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Vi anser os selv for databehandler ved levering af ydelser, der omfatter personoplysninger, når vi behandler dem på vegne af og efter instruks fra vores kunder. I disse situationer udarbejdes en databehandleraftale, hvoraf vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger fremgår.

Vi anser os selv for dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af erklæringsopgaver, regnskabsmæssig assistance, bogføringsopgaver og andre opgaver, hvor vi bestemmer væsentlige delformål med behandlingen og hjælpemidlerne til opgaven.

2. Aktiviteter

2.1 Kundesamarbejde

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger for at kunne samarbejde med vore kunder. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde forpligtelserne i indgåede kundeaftaler. Vi henstiller til vore kunder kun at meddele os nødvendige personlysninger, som kræves for at udføre aftalte opgaver.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.
Dertil kommer oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af pas og kørekort, fx CPR-nummer.

Formål med indsamlingen af oplysningerne og grundlaget for indsamlingen

Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vores kundeaftaler, herunder:
– levere ydelserne
– fakturere
– dokumentere det udførte arbejde
Behandlingen er desuden nødvendig for muligheden for at forfølge vores legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser, herunder:
– vores kundesamarbejder
– udvikling og tilpasning af ydelser
c- drift og vedligeholdelse af vore it-systemer
– administration af vores virksomheds bogholderi, herunder hjemmeside
Vi skal følge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler således oplysninger, der fremgår af pas og kørekort, i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, hvilket er nødvendigt for at overholde den forpligtelse, som vi er pålagt.

2.2. Voresydelser

Under udførelse af vores ydelser indsamler vi i visse situationer personoplysninger om kunder og kunders medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomiske oplysninger, CPR-numre på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer, e-mail, lønnumre, medarbejdernummer samt CPR-numre på medarbejderne hos kunden.
Formålet med oplysningerne er afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Behandlingen anses for værende et krav i revisorloven og god revisionsskik

2.4 Hjemmeside

Vi indsamler ikke personoplysninger, herunder IP-adresser, fra vores hjemmeside og placerer kun teknisk nødvendige cookies. Oplysninger herom fremgår af vores hjemmeside.

3. Hvor kommer personoplysningerne fra?

Vi indhenter oplysningerne hos vores kunder, vore kunders samarbejdspartnere samt tredjeparter som fx offentlige myndigheder og kreditgivere.

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi kan som følge af lovgivningen blive pålagt at videregive oplysninger, herunder personoplysninger, til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan ske i forbindelse med kontrol af om vi overholder gældende lovgivning og regulering for revisorer, ved opfyldelse af vores indberetningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller øvrige tilsyn. Vi afgiver ikke oplysninger, herunder personoplysninger, med mindre vi har pligt til det.

Vi deler personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt af hensyn til administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder, fx hotline fra softwareleverandører.

5. Behandling af oplysninger

Vi sikrer beskyttelse af alle vore data, herunder kundeoplysninger, personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og kravene om tavshedspligt i revisorloven.

6. Sletning af oplysninger

Personoplysningerne slettes, når der ikke længere er behov for dem, herunder også til opfyldelse af arkivforpligtelser i gældende regler for revisorer.

7. Registreredes rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme.

Kontakt os hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at:

– begrænse behandling af dine personoplysninger
– få dine personoplysninger slettet
– gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
– udnytte din dataportabilitet

Personoplysninger, som vi behandler og som er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække tilbage. Modtager du mails, markedsføringsmateriale eller information om os, kan du let framelde dig. For at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger eller framelde markedsføringsmateriale, bedes du kontakte os – gerne på mailadressen under afsnittet “9. Kontaktoplysninger”.

8. Klage

Kontaktoplysningerne under pkt. 9 kan tillige anvendes, hvis du ønsker at klage over os. Vi vil behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9. Kontaktoplysninger

Vores dataansvarlige er:

Kontaktperson: Ahmed El Hassouni
Telefon: 38886000
Mail: mail@vistas.dk

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder.